NEN 1010:2020
NEN 1010:2020 update elektro norm NEN 1010
certificaat
Certificering van brandmeld- en ontruimingsinstallatie is aangepast

NPR 8092 Nederlandse Praktijk Richtlijn “Consumentendossier”

Normen, een NPR zoals de NPR 8092, of NTA’s bieden aanknopingspunten voor een goed ontwerp. Het realiseren van een bouwwerk of het aanbrengen van een technische installatie is dagelijkse praktijk in de bouwwereld. Voorafgaande en tijdens de bouw of montage wordt veel denkwerk en voorbereiding uitgevoerd. Na afloop van de bouw is men meestal trots op het resultaat en volgt oplevering en in gebruik name. Maar, wat moet er daarna met het bouwwerk of de technische installatie gebeuren om kwaliteit en veiligheid te behouden?

Oplevering

Na de periode waarin de bouw is gerealiseerd wordt het gebouw in gebruik genomen. Op de garantiebepalingen na is er geen sprake meer van een lopende overeenkomst. Aannemer en installateur vertrekken en de gebruiker gaat aan de slag. Voor een woningeigenaar, verhuurder, VvE, of eigenaar van een bedrijfsmatig geëxploiteerd gebouw, ontstaat daarmee een zorgplicht. In technische zin betekent het dat periodiek onderhoud moet worden verricht om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen. Maar, welk onderhoud en hoe doe je dat goed?

Onderhoud

Voor kwalitatief goed onderhoud is informatie nodig. In de bouwovereenkomst zou moeten staan wat de zogenoemde revisiebescheiden zijn. Revisiebescheiden zijn documenten waaruit blijkt wat er is gerealiseerd, welke onderdelen zijn toegepast en hoe die moeten worden bediend en onderhouden. Maar, hoe is de kwaliteit van die documenten en in hoeverre zijn die verstrekt. Voor elektrotechnische installaties zijn er enkele bepalingen opgenomen in de norm NEN 1010, maar met name artikel 514.5 laat met de tekst “waar nodig” en de verwijzing naar andere normen ruimte voor discussie.

Regelgeving

De realisatie van een bouwwerk of technische installatie is aan diverse wettelijke en, voor zover overeengekomen, private eisen gebonden. De meeste overeenkomsten verwijzen naar normen, een NPR of NTA. Een NPR is een Nederlandse Praktijk Richtlijn en een NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak. Geen van deze voorschriften zijn wettelijk verplicht, tenzij aangewezen in of via de Omgevingswet of Arbo-wet. Maar, ook voor het behoud van kwaliteit en veiligheid zijn normen, NPR’s of NTA’s beschikbaar.

NPR 8092

Het zou mooi zijn als de inhoud van revisiebescheiden beter zou zijn beschreven. Daarmee kan meer en beter duidelijkheid worden geboden. NEN heeft onlangs de NPR 8092 “Consumentendossier” gepubliceerd. Deze NPR geeft richtlijnen voor een goed en compleet (digitaal) revisiedossier. Hoewel deze NPR in eerste instantie is bedoeld voor het particuliere werk (woningbouw), biedt die NPR natuurlijk prima handvatten voor een aanzet tot een kwalitatief revisiedossier voor elk bouwwerk.

Nieuwe wet Wkb

Op 1 januari 2024 is een deel van de nieuwe “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) in werking getreden. De wet zet in op een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouwsector. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken wordt meer dan voorheen bij de aannemer of installateur gelegd en zou daarmee de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer moeten versterken (…).

Afspraken

Onderdeel van de nieuwe wet is dat een opdrachtnemer bij oplevering van een project ten minste een revisiedossier moet overhandigen, bestaande uit een publiekrechtelijk “Dossier bevoegd gezag” en een privaatrechtelijk “Consumentendossier”.
Het publiekrechtelijke “Dossier bevoegd gezag” moet gegevens bevatten die vanuit de Omgevingswet worden geëist.
In het privaatrechtelijke “Consumentendossier” moet de opdrachtnemer aantonen dat er is gerealiseerd wat is overeengekomen. Ook moet het dossier de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud bevatten. Beide dossiers kunnen enige overlap hebben omdat bepaalde gegevens zowel voor het bevoegd gezag als voor de eigenaar van belang zijn.

Consumentendossier

De NPR 8092 is bedoeld als handreiking voor opdrachtnemers om in het kader van de Wkb een kwalitatief en zo volledig mogelijk revisiedossier op te stellen. Dat dossier bevat dan de revisiebescheiden die voor een veilig gebruik en kwalitatief goed onderhoud van belang zijn. Het dossier moet onderdeel zijn van de opleverprocedure aan het einde van een project. Zowel de consument, een VvE of gebouweigenaar kan dan beschikken over een gedegen uitgangspunt voor het opzetten van een onderhoudsplan. Na de oplevering van het project gaat de verantwoordelijkheid voor het revisiedossier over naar de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt dan geacht het dossier bij te houden naar aanleiding van verbouw, vervangend onderhoud of gewijzigde (gebruiks)omstandigheden.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij het ontwerp, projecttoezicht en afronding van uw project.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.