Certificering van brandmeld- en ontruimingsinstallaties is aangepast

De kans is groot dat uw gebouw is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Een belangrijke installatie ter bescherming van personeel en gebruikers. Vaak een gegeven omdat het verplicht zou zijn. Maar waarom is dat zo? In Nederland vallen alle bouwwerken in principe onder het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bouwwerk op het gebied van veiligheid moet voldoen. Dat betreft niet alleen bouwkundige voorzieningen, maar ook technische installaties zoals nutsvoorzieningen, branddetectie, noodverlichting en rook- en warmte afvoer. Het Bouwbesluit geldt bovendien niet alleen voor nieuwbouw, maar ook

NPR 8092 Nederlandse Praktijk Richtlijn “Consumentendossier”

Het realiseren van een bouwwerk of het aanbrengen van een technische installatie is dagelijkse praktijk in de bouwwereld. Normen, een NPR zoals de NPR 8092, of NTA's bieden daarbij aanknopingspunten voor een goed uitgangspunt. Voorafgaande en tijdens de bouw of montage wordt veel denkwerk en voorbereiding uitgevoerd. Na afloop van de bouw volgt de oplevering en in gebruik name en is men meestal trots op het resultaat. Maar wat moet er vervolgens met het bouwwerk of de technische installatie gebeuren om kwaliteit en veiligheid te behouden? 

Na de overeenkomst waarin de

NEN 1010:2020 update elektro norm NEN 1010

NEN 1010:2015, de basis norm voor elektrische installaties, heeft een update naar NEN 1010:2020 ondergaan en is daarmee weer aangepast op de actuele stand van techniek en maatschappelijke ontwikkelingen. De vernieuwde norm is gepubliceerd in april 2021 en is in overeenstemming gebracht met de actuele Europese en mondiale eisen die aan elektrische installaties worden gesteld. Bovendien is een nieuw deel toegevoegd dat gaat over energie management binnen installaties. Met de publicatie vervalt echter de voorgaande editie niet, die daarmee dus nog steeds van toepassing is. Hoe zit dat? De norm NEN

TF-signaal alternatief op 1 juli 2021

Het TF-signaal, door de netbeheerders uitgezonden, dat onder andere elektrische boilers schakelt stopt met ingang van 1 juli 2021. In elektrische installaties, waarop een meestal wat grotere elektrische boiler is aangesloten, is vaak een zogenoemd TF-relais opgenomen. Het TF-relais schakelt de boiler in of uit op een tijdstip waarop het dag- en nachttarief van de energieleverancier wisselt. Het TF-signaal is een toonfrequent signaal dat de netbeheerders in Nederland gebruiken om op afstand schakelacties uit te voeren. Het signaal schakelt de dubbeltarief draaischijf energiemeters om tussen dag- en nachttarief of schakelt via

PV-installatie aansluiten op reguliere net

PV-leveranciers claimen op de hoogte te zijn van de voorschriften en schrijven in de offerte dat de installatie zal voldoen aan NEN 1010. Een PV-installatie wordt meestal aangesloten op het reguliere net. Dat geldt zowel voor relatief kleine installaties bij particulieren als voor grotere installaties bij bedrijven en instellingen. Maar wordt uw PV-installatie inderdaad veilig ontworpen en juist aangesloten? Voor elke PV-installatie gekoppeld aan het net gelden de voorschriften zoals die gelden voor aanleg van een elektrische installatie weergegeven in de norm NEN 1010:2015. In hoofdstuk 712 van deze norm worden

Oplaadeenheid voor elektrische voertuigen correct aansluiten

Behalve het belang van de verschillende mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen is ook de aansluiting van een oplaadeenheid op het reguliere stroomnet een belangrijk aandachtspunt. De techniek van deze oplaadeenheden wordt in hoofdzaak elektronisch uitgevoerd en kan daarmee zorgen voor gevaarlijke situaties in de elektrische installatie waarop de oplaadeenheid is aangesloten. Met het toenemende aantal elektrische voertuigen neemt ook het aantal oplaadvoorzieningen toe. Een correcte aansluiting is dus essentieel voor een veilig gebruik.

Elektrische installaties moeten in Nederland ten minste aan de in het Bouwbesluit aangewezen editie van de

Ledverlichting in kantoren, verplicht toe te passen of toch niet

Veel publicaties geven aan dat bedrijven per 1 juli 2020 verplicht zouden zijn uitsluitend nog ledverlichting toe te passen. Dat is een misverstand en dus niet juist. In de Tweede Kamer is al weer even geleden een motie aangenomen met die strekking, maar een motie is geen wet of verplichting. Op het moment van schrijven van dit artikel is er geen wet die ledverlichting voorschrijft in welk gebouw dan ook. Maar hoewel het toepassen van ledverlichting geen wet is levert het wel voordelen op, mits goed aangebracht. Zoals gezegd, een motie

NEN 8012; Kiezen van het leidingtype

In elektrische installaties worden kabels en leidingen toegepast. Niet alleen voor energievoorziening, maar ook voor signalering, communicatie en beveiliging. Die kabels en leidingen worden veelal gemonteerd in buisleidingen of kabeldraagsystemen. Daarmee zijn deze kabels en leidingen onderdeel van een bouwwerk. De norm NEN 8012 zegt iets over welk type uitvoering in het kader van brandveiligheid zou moeten worden toegepast. Een bouwwerk in Nederland moet ten minste voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Maar wordt de norm NEN 8012 daarin genoemd? Eisen en normen leveren nog wel eens

Renovatie verouderde elektrische installatie en huidige eisen

Onze manier van leven en de daarbij behorende hulpmiddelen zijn in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. Zonder allerlei elektrisch aangesloten apparatuur is ons leven nauwelijks nog denkbaar. Gebouwen daarentegen veranderen niet. Renovatie of aanpassing wordt alleen uitgevoerd als daar een kennelijk directe noodzaak voor bestaat. De elektrische installatie van destijds is echter niet ontworpen voor de functie van nu. Aan een installatie van nu worden andere eisen gesteld. In de edities van NEN 1010 tot 2007 waren nog de minimale aantallen aansluitpunten genoemd. Per type ruimte was aangegeven welk aantal

DC- en AC-leidingen in PV-installaties

PV-installaties worden algemeen toegepast en zijn niet meer weg te denken binnen de elektrotechniek. Woningen, bedrijfsgebouwen en zelfs land- en wateroppervlakken worden vol gelegd met PV-panelen. Hoewel de toepassing inmiddels niet meer zo nieuw is, zijn er nog steeds aandachtspunten waar regelmatig te weinig aandacht aan wordt besteed. Elders op deze site vindt u daar al artikelen over. Ook op het gebied van leidingaanleg zijn er nog vele misverstanden. Een PV-installatie bestaat installatie technisch gezien uit twee delen. Het deel met de PV-panelen na de omvormer is het gelijkstroomdeel ofwel het