NPR 8092
NPR 8092 Nederlandse Praktijk Richtlijn “Consumentendossier”
deurautomaat biedt toegang
Deurautomaat maakt toegang eenvoudiger

Certificering van brandmeld- en ontruimingsinstallatie is aangepast

De kans is groot dat uw gebouw is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Een belangrijke installatie ter bescherming van personeel en gebruikers. Vaak een gegeven omdat het verplicht zou zijn. Maar, waarom is dat zo?

Omgevingswet

In Nederland vallen alle bouwwerken in principe onder de Omgevingswet. In de wet zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bouwwerk op het gebied van veiligheid moet voldoen. Dat betreft niet alleen bouwkundige voorzieningen, maar ook technische installaties zoals nutsvoorzieningen, branddetectie, noodverlichting en rook- en warmte afvoer. Het Besluit bouwwerken leefomgeving, als onderdeel van de Omgevingswet, geldt bovendien niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw, zij het dat er in bepaalde gevallen moet worden gekeken naar het bouwjaar. Voor een helder beeld van alle bepalingen en benodigde certificeringen voor technische installaties is onafhankelijk elektrotechnisch advies een goede optie.

Brandmeldinstallatie (BMI)

De brandmeldinstallatie in een gebouw, m.u.v. gebouwen met een woonfunctie, moet voldoen aan de norm NEN 2535. Deze norm wordt door het Besluit bouwwerken leefomgeving aangewezen voor die gebouwen waarin een brandmeldinstallatie verplicht wordt gesteld. Voor rookmelders in woongebouwen is de norm NEN 2555 van toepassing, die eveneens in het besluit wordt aangewezen. Het besluit geeft bovendien in bijlage II aan welke vorm van branddetectie in uw gebouw moet worden toegepast en of doormelding naar de brandweer wordt vereist.

Ontruimingsinstallatie (OAI)

De brandmeldinstallatie is over het algemeen gecombineerd met een ontruimingsalarminstallatie, de bekende slow-whoops, of in bepaalde gevallen een gesproken bericht. Ook deze installatie wordt via het Besluit bouwwerken leefomgeving in bepaalde situaties verplicht gesteld. Een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de eveneens door het besluit aangewezen norm NEN 2575.

Onderhoud BMI/OAI-installatie

Veel brandmeldinstallaties zijn aangelegd onder de inmiddels vervallen “Regeling brandmeldinstallaties 2002”. Deze regeling beschreef de wijze van aanleg en onderhoud. Voor het onderhoud van de BMI werd verwezen naar de norm NEN 2654-deel 1 en deel 2 voor de OAI. Installaties die volgens deze regeling zijn aangelegd en werden onderhouden beschikten over een certificaat waaruit mocht worden afgeleid dat de installatie voldoet aan de eisen. Deze regeling was tot uiterlijk 31 december 2014 van toepassing. Dat wil zeggen dat op basis van deze regeling na 31 december 2014 geen certificaten meer worden afgegeven voor aanleg en onderhoud.

Regeling BMI 2011

Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft behalve de verplichting tot de aanleg van een BMI/OAI-installatie ook voor dat die installatie moet worden onderhouden. Om te kunnen voldoen aan de eisen die het besluit stelt is een vervangende certificeringsregeling, Regeling BMI 2011, in het leven geroepen. Deze vervangende regeling vervangt de voorgaande “Regeling BMI 2002”. De nieuwe regeling wordt beheerd door het CCV, is op 1 juli 2012 gepubliceerd en is uitgesplitst in drie onderdelen voor de BMI en in drie onderdelen voor de OAI. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe regeling van kracht en kunt u uw brandmeldinstallatie laten voldoen aan de hierna genoemde, overigens niet verplichte, drie certificeringen:
Productcertificaat BMI: Gecertificeerde branddetectiebedrijven verstrekken een productcertificaat dat zowel het product (de apparatuur) en/of een dienst betreft (het projecteringsplan).
Installatie certificaat BMI: Gecertificeerde installatiebedrijven verstrekken een installatiecertificaat op de aangelegde brandmeldinstallatie.
Onderhoudscertificaat BMI: Gecertificeerde onderhoudsbedrijven verstrekken een onderhoudscertificaat op de brandmeldinstallatie na het verrichte jaarlijks onderhoud.
Hiermee heeft u, in tegenstelling tot de oude regeling, geen certificaat meer dat de brandmeldinstallatie als geheel is goedgekeurd. Wel kunt u met deze certificaten aantonen dat uw installatie is opgebouwd met de juiste apparatuur, correct is aangelegd en deskundig wordt onderhouden. Voor nieuwe brandmeldinstallaties mag de nieuwe regeling al vanaf 1 juli 2012 (overgangsperiode) worden toegepast. Vanaf 1 januari 2015 zijn de certificaten definitief geldig als vervangende regeling voor de per die datum vervallen Regeling BMI-2002. Voor bestaande installaties is alleen de onderhoudscertificering van toepassing. Indien u uw brandmeldinstallatie jaarlijks laat onderhouden door een voor onderhoud gecertificeerd bedrijf ontvangt u een certificaat waarmee u kunt aantonen dat de installatie volgens de regelgeving wordt onderhouden. Daarmee mag u er op vertrouwen dat de installatie naar behoren functioneert. Een dergelijk certificaat van onderhoud is één jaar geldig en maakt het verplichte inspectiecertificaat eenvoudiger verkrijgbaar.

Inspectie

Een eventueel noodzakelijk inspectiecertificaat voor een brandmeldinstallatie die niet verplicht naar de brandweer doormeldt is drie jaar geldig. De inspectie van zo’n installatie hoeft dus niet elk jaar plaats te vinden.
Anders is het voor brandmeldinstallaties die volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving verplicht moeten doormelden naar de brandweer. In die gevallen dient u na het jaarlijks onderhoud de installatie te laten inspecteren. Het afgegeven certificaat is slecht één jaar geldig. Ook in dit geval geldt dat een jaarlijks verkregen onderhoudscertificaat de inspectie eenvoudiger maakt en dat u met dit certificaat kunt aantonen aan de geldende regelgeving te voldoen.

Kort samengevat

De drie genoemde certificeringen met betrekking tot de Regeling BMI-2011 zijn niet verplicht. Alleen een inspectiecertificaat kan verplicht zijn. Een (vrijwillig) onderhoudscertificaat vereenvoudigt een inspectie en daarmee het verkrijgen van het inspectiecertificaat.

Ontruimingsinstallatie

Voor het onderhoud aan uw ontruimingsalarminstallatie (OAI) geldt een overeenkomstige certificeringsregeling. Ook deze regeling bestaat uit de drie eerder genoemde (vrijwillige) certificeringen, maar dan op het gebied van de ontruimingsalarminstallatie. Ook voor deze installatie kan een jaarlijks of driejaarlijks inspectiecertificaat noodzakelijk zijn.

Uw onafhankelijk elektrotechnisch adviseur adviseert u graag aan de hand van de diverse regelingen welke eisen aan uw brandmeldinstallatie worden gesteld in het kader van aanleg en onderhoud.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.