vlamboog
Persoonlijke bescherming tegen een vlamboog
aardlekschakelaars
Aardlekschakelaars in de vernieuwde NEN 1010:2015

Certificaten, een garantie voor kwaliteit?

Enerzijds gaan technische ontwikkelingen snel, worden processen complexer en wordt verantwoordelijkheid steeds meer toegedicht aan personen. Anderzijds wijzigen wettelijke bepalingen en normen steeds vaker van karakter. Waren voorschriften vroeger meer gericht op concrete maatregelen, nu richt met name de overheid zich steeds meer op doelvoorschriften ten aanzien van veiligheid. De concrete maatregelen om die doelen te bereiken worden overgelaten aan marktpartijen. Maar, wat betekent dat voor kwaliteit en vakkennis?

Certificaten

Steeds meer producten, processen en personen worden gecertificeerd. Maar ook vakbekwaamheid, ontwerpvaardigheden, arbeidsomstandigheden en veiligheid kunnen worden gecertificeerd. Als maar een certificaat kan worden overlegd dan zit het wel goed. Maar, heeft een certificaat ook echt een toegevoegde waarde? Een certificaat wordt gevraagd omdat een afnemer ervan overtuigd wil zijn dat zijn aankoop of investering aan de verwachtingen voldoet. Of sterker nog, de afnemer wil eventuele aansprakelijkheid direct kunnen verleggen. Bedenk dat een certificaat in principe door iedereen mag worden afgegeven.

Soorten certificaten

Om de toegevoegde waarde van een certificaat te kunnen vaststellen is het belangrijk te weten welke soorten certificaten er zijn en wat die dan betekenen. Het meest eenvoudige certificaat wordt afgegeven door de zogenoemde “First Party”, de producent zelf. Een certificaat, afgegeven door een “Second party”, is opgesteld door een verkoper van producten, de handelaar dus. Tot slot kan een “Third party”, ook wel “notified body” genoemd een certificaat afgeven. In dat geval gaat het om een certificaat afgegeven door een onafhankelijke en geaccrediteerde keuringsinstantie.

Waarde certificaten

Met een certificaat wil de verstrekker kenbaar maken dat een product, proces of persoon voldoet aan een bepaalde norm of ander eisen stellend document. Daarmee wil de verstrekker vertrouwen uitstralen. Een certificaat gebaseerd op een norm of Europese Richtlijn kan een bepaalde waarde hebben. Maar, een certificaat op basis van zelf samengestelde documentatie over een bepaald proces zegt maar weinig over de feitelijke kwaliteit van dat proces.

CE-markering

Elk product dat in de handel wordt gebracht of wordt aangesloten op een elektrische installatie moet voldoen aan de Europese Richtlijnen die op dat product van toepassing zijn. Dat een product aan die richtlijnen voldoet wordt aangetoond door het aanbrengen van de CE-markering op het product. De CE-markering betekent dat de fabrikant een productdossier heeft opgesteld waarin is vastgelegd aan welke richtlijnen het product voldoet, voor welke toepassing het product is gemaakt en welke onderhouds- en/of veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen bij het gebruik van het product. De CE-markering op zich is dus geen keurmerk of certificaat. Met een door de fabrikant opgesteld certificaat, dat meestal via internet beschikbaar is, wordt aangetoond dat het product voor een bepaalde specifieke toepassing voldoet aan de geldende richtlijnen.

Proces- en persoonscertificaten

Veel bedrijven willen zich in de markt onderscheiden door bepaalde processen of personen te certificeren. Daarmee wordt het vertrouwen gewekt dat het proces of de persoon in kwestie de kwaliteit levert die een afnemer mag verwachten. Maar, welke kwaliteit wordt dan gegarandeerd? Bepaalde veiligheidsprocessen of bepaalde diensten zijn gekoppeld aan een wettelijk vastgelegd protocol of kennisniveau. Alleen een door een zogenoemde geaccrediteerde instantie, ook wel “notified body” genoemd, afgegeven certificaat biedt dan de garantie dat het proces of de persoon aan de gestelde eisen voldoet. Voorbeelden daarvan zijn de certificering van bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, onderhouden of inspecteren.

Een certificaat is dus lang niet altijd een synoniem voor kwaliteit. Kwaliteit wordt in hoge mate geleverd door mensen met de juiste vakkennis en ervaring, handelend volgens Nationaal, Europees of Mondiaal vastgestelde normen. Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek informeert u graag over de in het vakgebied gebruikelijke certificaten en de waarde daarvan.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.