noodverlichting verwijzing
Noodverlichting, meer mogelijkheden om effectief te verwijzen
oplader en PV-installatie
PV-installatie of oplader veilig aansluiten op de elektrische installatie

NEN 4010, vereenvoudigde norm elektrotechnische installaties

De meest gebruikte norm in elektrische installaties is de norm NEN 1010. Deze vaktechnische norm omvat de veiligheidsbepalingen waaraan een elektrische installatie bij aanleg moet voldoen. In de loop der jaren is deze norm steeds complexer geworden. Daarmee is de norm niet voor iedereen meer leesbaar of begrijpelijk. Ook zijn specifieke bepalingen uit de norm NEN 1010 niet voor een doorsnee installatie van toepassing. Daarom is in januari 2019 voor doorsnee installaties een vereenvoudigde uitgave in de vorm van de NEN 4010 uitgegeven.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving heeft een wettelijk kader. In het besluit zijn de bouwvoorschriften aangegeven waaraan een te realiseren bouwwerk ten minste moet voldoen. Voor bepaalde voorschriften wordt in het besluit of in de Omgevingsregeling verwezen naar een norm. Die norm wordt dan als aangewezen norm aangeduid. Daarmee is een dergelijke norm onderdeel van het wettelijk kader en dient te worden gezien als ten minste aan te houden eis. Voor de elektrische installatie is de norm NEN 1010, voor wat betreft de veiligheidsbepalingen, als minimum eis aangewezen.

NEN 4010

De norm NEN 4010 is gebaseerd op de norm NEN 1010:2015. De norm is opgezet om de eisen voor elektrische installaties voor laagspanning meer toegankelijk te maken. Daarbij zijn de meer specifieke voorschriften voor complexe of bijzondere installaties weggelaten. De norm beschrijft de ten minste aan te houden voorschriften voor de meer eenvoudige, lees doorsnee, elektrische installaties. De norm vervangt echter niet de NEN 1010 en is ook niet bedoeld voor de meer complexe of specifieke installaties. In die gevallen dient nog steeds de norm NEN 1010 te worden toegepast. Een binnen het toepassingsgebied van de norm NEN 4010 gerealiseerde installatie voldoet wel aan de wettelijke minimum eisen.

Toepassingsgebied NEN 4010

NEN 4010 mag gebruikt worden voor elektrische installaties die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, industriële doeleinden, landbouw, tuinbouw of veeteelt. De norm geldt ook voor buitenverlichting die is aangesloten op de elektrische installaties zoals die hiervoor zijn genoemd. In de norm zelf is het toepassingsgebied nader beschreven, waarbij ook is aangegeven in welke situaties de norm NEN 1010 moet worden gebruikt. Opvallend is dat de veel toegepaste PV-installaties voor woningen vooralsnog niet in de NEN 4010 zijn beschreven. Daarvoor dient nog steeds de norm NEN 1010 te worden gehanteerd.

Opbouw NEN 4010

Hoewel de NEN 4010 op de NEN 1010 is gebaseerd wijkt de indeling af. Behalve de gebruikelijke termen en definities worden alleen de hoofdstukken “Beschermingsmaatregelen” en “Keuze en installatie van elektrisch materieel” uitvoerig beschreven. De voorschriften zijn meestal in eenvoudiger taalgebruik weergegeven. Waar nodig zijn bepalingen toegelicht met een verklaring, afbeelding of nadere uitleg zoals de NPR 5310 dat doet bij de norm NEN 1010. Zo is het toepassen van aardlekschakelaars, potentiaal vereffening, beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting weergegeven. Het gaat echter wel om de meest eenvoudige en gebruikelijke situaties.

NEN 4010 toepassen

Zoals eerder opgemerkt vervangt de norm NEN 4010 niet de bestaande norm NEN 1010. Publiekrechtelijk is van toepassing de volgens de Omgevingsregeling aangewezen norm NEN 1010. Die norm kan dus binnen een overeenkomst niet zomaar worden vervangen door de norm NEN 4010. In een private overeenkomst worden vaak de normen genoemd waaraan een elektrotechnische installatie moet voldoen. Is in een dergelijke overeenkomst de NEN 1010 van toepassing verklaard dan kan daarvoor dus niet zomaar de norm NEN 4010 worden gebruikt. Het is dus zaak in een private overeenkomst de juiste norm van toepassing te (laten) verklaren. Daarbij moet het toepassingsgebied van de norm NEN 4010 goed in ogenschouw worden genomen.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag bij het toepassen van NEN 4010 of NEN 1010 in het ontwerp van uw nieuwe of te renoveren elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.