PV-panelen
Eigen verbruik en opbrengst zonnepanelen
dynamische_noodverlichting
Noodverlichting; aanleg, intelligentie en controle

NEN 1010:2015 elektrische installaties is gepubliceerd

De NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties, is vernieuwd. Zelfs de naam is aangepast aan de nieuwe inhoud. De norm beschrijft behalve de veiligheidsbepalingen waaraan een elektrische installatie moet voldoen nu ook installatie- en kwaliteitseisen. In de vernieuwde norm is rekening gehouden met de stand van de techniek op de publicatie datum en zijn de regels meer afgestemd op de Europese regelgeving. Dat houdt onder meer in dat een aantal specifiek Nederlandse bepalingen zijn vervallen en geharmoniseerde Europese bepalingen zijn toegevoegd. Maar, wanneer en hoe is deze norm nu van toepassing?

Inhoud NEN 1010

De basis voor de eisen aan laagspanningsinstallaties in Europa is de wereldwijde normreeks IEC 60364. Binnen de EU zijn lidstaten verplicht de eisen gesteld in die mondiale norm via nationale wetgeving in eigen land in te voeren. In Nederland wordt aan die eis voldaan door de uitgifte van de norm NEN 1010. De voorgaande editie van de NEN 1010 dateert uit 2007 met aanvullingen uit 2008. De norm beschreef in hoofdzaak veiligheidsbepalingen waaraan elektrische installaties moeten voldoen, maar is nu aangepast en aangevuld met installatie- en kwaliteitseisen.

De NEN 1010 juridisch

De voorgaande editie van de norm, versie NEN 1010:2007, was aangewezen via het Bouwbesluit. Maar, dat gold niet voor de gehele norm. Zo zijn een groot aantal bepalingen uitgezonderd. Een misverstand is dat de norm een wettelijke status zou hebben omdat de norm door het Bouwbesluit werd aangewezen. De aanwijzing in het Bouwbesluit betrof echter alleen de veiligheidsbepalingen en betekent feitelijk niet anders dan dat u ten minste aan het in deze norm aangegeven veiligheidsniveau moet voldoen. Dat mag dus ook anders mits het veiligheidsniveau maar niet lager is. Maar, waarom opnieuw het wiel uitvinden? Een verzekeringsbedrijf of rechter zal zich bij een calamiteit richten op wat technisch reëel en maatschappelijk haalbaar is. Dat zijn dus, met betrekking tot een elektrische installatie, ten minste de voorschriften uit de norm NEN 1010.

Toepassing NEN 1010

Met het uitkomen van de vernieuwde NEN 1010:2015 is bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de vorige versie uit 2007/2008 ingetrokken. Dat betekent geenszins dat die versie niet meer van kracht zou zijn. De vernieuwde versie mag worden toegepast voor alle projecten die na de publicatie datum, 1 oktober 2015, worden opgestart. Dat wil zeggen waarvoor na die datum een bouwvergunning wordt afgegeven. Lopende, maar ook nieuwe, projecten mogen dus gewoon aan de voorgaande editie-2007 blijven voldoen. Sterker nog, alle voorgaande edities van de norm NEN 1010 blijven van kracht voor elektrische installaties die in de periode waarin een bepaalde editie van kracht was zijn geïnstalleerd, worden gewijzigd of worden uitgebreid. Met name voor inspecties van elektrische installaties is dat gegeven van uitermate groot belang. De vernieuwde editie van de norm NEN 1010:2015 is inmiddels aangewezen via de Omgevingswet en is daarmee ook formeel van kracht.

Wijzigingen in NEN 1010

Zoals eerder aangegeven is de norm aangepast aan de stand van techniek en Europese regelgeving op de datum van publicatie. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zijn bepalingen over gelijkspanningsinstallaties (DC), overspanningsbeveiliging, voorkomen van harmonische vervuiling van spanning en stroom, het beschikbaar hebben van documentatie, installaties met meer dan één voedingsbron, de aanleg van kabels en leidingen in specifieke omstandigheden en de toepassing van aardlekbeveiliging.

NEN 1010 in het bestek

Nog meer dan voorheen is het van essentieel belang geworden in een overeenkomst voor het ontwerpen en installeren van een elektrische installatie de norm NEN 1010 te benoemen in het op te stellen bestek. Behalve het benoemen van de norm op zich is het tevens van belang aan te geven dat de gehele norm van toepassing is. Pas dan bent u verzekerd van een juridisch correcte overeenkomst met betrekking tot een veilig ontworpen en geïnstalleerde elektrische installatie.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met het opstellen van een juridisch en technisch correct Functioneel Bestek voor uw project zodat u beschikt over een degelijk document waarmee een aanbesteding of serieuze offerte van uw installateur mogelijk wordt.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.