oplader en PV-installatie
PV-installatie of oplader veilig aansluiten op de elektrische installatie
verlichtingssystemen
Verlichtingssystemen in led worden slimmer met digitale techniek

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties

In het kader van de hedendaagse milieumaatregelen is per 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing ingevoerd en wordt na die datum ook toegezien op handhaving. Reeds een aantal jaren geldt op grond van het Activiteitenbesluit de verplichting energie besparende maatregelen te nemen die u in minder dan vijf jaar terugverdient. Die verplichting geldt overigens alleen voor bedrijven, instellingen en organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ gas op jaarbasis verbruiken. Vóór 1 juli 2019 werd op deze verplichting niet actief gecontroleerd.

Informatieplicht

Het Activiteitenbesluit artikel 2.15 bepaalt dat bedrijven, instellingen en organisatie die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ gas op jaarbasis verbruiken energiebesparende maatregelen moeten treffen. Het gaat dan om maatregelen die in minder dan vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Behalve deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2019 ook een informatieplicht. Deze informatieplicht houdt in dat u als eigenaar of gebruiker van een installatie moet aangeven welke concrete besparingsmaatregelen u neemt dan wel heeft genomen. Voor 19 bedrijfstakken is als uitgangspunt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld. Hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie toepassen geldt niet als een energiebesparende maatregel. Het gaat bij energiebesparing immers om maatregelen met betrekking tot het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Zo zijn energiebesparende technieken, zoals het toepassen van ledverlichting of energiebesparende schakelingen maatregelen die wel in aanmerking komen.

Uitzonderingen

Op de informatieplicht zijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Bedrijven of instellingen waarvoor geen informatieplicht geldt zijn organisaties waarvan alle Wet-milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, bedrijven of instellingen waarvan alle Wet-milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) en Wet-milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.
Organisaties waarvoor een EED-verplichting geldt moeten uiterlijk op 5 december 2019 een rapportage hebben ingediend.

Minder dan 50.000 kWh

Gebruikt u binnen uw organisatie minder dan de ondergrens van 50.000 kWh of 25.000 m³ gas dan geldt voor u geen informatieplicht of energiebesparingsplicht. U hoeft dus niet te rapporteren via het eLoket van de overheid. Wel geldt voor u een zorgplicht voor het milieu. Behalve voor het milieu is ook voor uw bedrijfskosten energie besparen interessant. Voor zinvolle maatregelen kunt u dan uiteraard ook gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

Rapportage

De rapportage van energiebesparende maatregelen dient via het eLoket van RVO.nl te worden verzorgd. Om de rapportage in te dienen moet u in het bezit zijn van een zogenoemd eHerkenningsmiddel niveau 1. Een eHerkenningsmiddel is een digitale sleutel voor ondernemers en de overheid, een soort “Digid” voor bedrijven. Behalve u als eigenaar of gebruiker mag ook een door u gemachtigde intermediair voor u rapporteren in het eLoket. In dat geval hoeft u zelf geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Natuurlijk blijft u in dat geval wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage.

Gerapporteerd, en dan?

Uw gemeente of omgevingsdienst is vanaf 1 juli 2019 zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de informatie die u heeft aangeleverd. Ook uw gemeente of omgevingsdienst heeft namelijk toegang tot het eLoket. Naar aanleiding van uw rapportage kan de gemeente of omgevingsdienst vragen stellen, of kan een controlebezoek worden aangekondigd. Heeft u na 1 juli 2019 geen rapportage aangeleverd dan kan uw gemeente of omgevingsdienst handhavend optreden en zelfs een boete opleggen.

Hoe vaak rapporteren?

Overeenkomstig het Activiteitenbesluit was het nemen van energiebesparende maatregelen al langer verplicht. Daar is per 1 juli 2019 de informatieplicht dus bijgekomen. De overheid heeft bepaald dat de eerste rapportage uiterlijk op 1 juli 2019 moet zijn ingediend. Een volgende rapportage moet vier jaar later worden ingediend. De informatieplicht geldt dus telkens voor een periode van vier jaar.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met het uitwerken van energiebesparende maatregelen. Het rapporteren van maatregelen in het kader van het Activiteitenbesluit doet u zelf of besteedt u uit aan een intermediair.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.