handbrandmelder
Brandmeldinstallatie conventioneel of adresseerbaar

Biedt NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie voldoende zekerheid

Energielabel woningen veranderd en is nu echt verplicht

Update januari 2022
Sinds 2008 is een zogenoemd energielabel verplicht voor woningen. Met ingang van 1 januari 2021 is de regeling voor het bepalen van dat label gewijzigd. Een geldig energielabel voor woningen is nog steeds verplicht bij verkoop van de woning. Voor alle woningen zonder een geldig energielabel is een voorlopig energielabel door de overheid vastgesteld op basis van algemene kenmerken van het type woning. Ook voor huurwoningen en utiliteitsgebouwen is een energielabel nu verplicht.

Bestaande energielabel

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Het opstellen van zo’n energielabel was een redelijk eenvoudige zaak, terwijl het niet kunnen tonen van het label niet tot enige sanctie leidde. Het resultaat was duidelijk, vrijwel niemand liet een energielabel opstellen. Immers een koper van een woning laat zijn aankoopbesluit niet beïnvloeden door een dergelijk label. Ligging en indeling van een woning zijn meestal veel belangrijker voor een aspirant koper.

Voorlopig energielabel

Omdat het energielabel nu een wettelijk karakter heeft gekregen in het kader van het overheidsbeleid met betrekking tot energiebesparing ontving iedere woningeigenaar na 1 januari 2015 een voorlopig energielabel, tenzij u reeds een definitief energielabel had. Het voorlopig energielabel is door de overheid opgesteld op basis van het type woning, het bouwjaar en de oppervlakte. Het voorlopig energielabel is in te zien via de energiechecker en moet volgens de nieuwe wetgeving in ieder geval uiterlijk bij de verkoop van de woning worden omgezet in een definitief energielabel. Daartoe is wetgeving opgesteld waarbij is bepaald dat bij het niet voldoen aan deze wettelijke plicht een boete van kan worden opgelegd. Een reeds opgesteld definitief energielabel onder de oude regeling blijft ook onder de nieuwe regeling enige tijd geldig.

Definitief energielabel

Om een definitief energielabel te kunnen verkrijgen moet nu een energie-adviseur worden ingeschakeld. Een energie-adviseur kunt u vinden op bijvoorbeeld woninglabel.nl of zoekeenenergieadviseur.nl. Via de site kunt u vervolgens zelf een deskundige kiezen die een controle uitvoert. Een gediplomeerde energie-adviseur moet zijn gecertificeerd overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn BRL 9500.  De externe deskundige stelt vervolgens het definitieve energielabel vast aan de hand van een opname op locatie. Het energielabel wordt vastgesteld op basis van de bepalingsmethode uit de Nederlandse Technische Afspraak NTA8800. Aanvullende informatie moet u kunnen staven aan de hand van (digitaal) bewijsmateriaal in de vorm van aankoopnota’s. Een definitief energielabel is 10 jaar geldig.

Verkoop woning

Bij de verkoop van uw woning zal door de koper en de verkoopmakelaar worden gecontroleerd of er een definitief energielabel is vastgesteld door een externe deskundige. Na een bevestiging van het Kadaster van de verkoop van uw woning wordt het dossier van het energielabel aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Brengt u wijzigingen aan in uw nieuwe woning dan moeten de door u aangegeven wijzigingen weer door een deskundige worden vastgesteld om een nieuw definitief label te verkrijgen. Helaas is het energielabel hiermee verworden tot een noodzakelijk “kwaad” bij de verkoop van een woning. De oorspronkelijke doelstelling, een verbetering stimuleren waarmee energie kan worden bespaard, lijkt daarmee niet meer te worden gehaald. Tenzij u in het voorlopig label toch een aanleiding ziet om verbeteringen aan te brengen….

Huurwoningen

Voor professioneel verhuurde woningen is het energielabel eveneens verplicht. Ook de verhuurder moet een energie-adviseur inschakelen die het energielabel vast stelt. Het energielabel is mede van belang voor het vaststellen van het totaal aan huurpunten. Voor bestaande huurwoningen is mogelijk nog een (oud, uitgebreid) energielabel vastgesteld dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dat geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.

Utiliteitsgebouwen

Het energielabel voor een utiliteitsgebouw wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jr). Naar mate een gebouw minder fossiele energie gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is A+++++ het beste en G het slechtste energielabel. Ook voor een utiliteitsgebouw wordt de energieprestatie vastgesteld via de bepalingsmethode NTA 8800.

Voor meer informatie over het energielabel “nieuwe stijl” kunt u terecht bij uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.