Energielabel woningen veranderd en is nu echt verplicht
cube_opstelling
Uw computerruimte voorzien van een cube met racks van verschillende formaten

Biedt NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie voldoende zekerheid

De overheid trekt zich steeds verder terug in het toezicht op veiligheid van mens en dier in gebouwen. Regelgeving wordt meer en meer toegespitst op een voorschrift op het gebied van veiligheid, waarbij het toezicht op handhaving bij marktpartijen wordt neergelegd. Met name op het gebied van de elektrische installatie is het risico op brandgevaarlijke situaties groot. Vanaf 2015 gaat de overheid ook de rol van bouw- en woningtoezicht verder afbouwen. Verzekeringen zullen daarop zeker inspelen.

Kwaliteit installatie

Uw elektrische installatie is een essentieel onderdeel van uw gebouw. U gaat er van uit dat die installatie voldoet aan de veiligheidsnormen en daarmee veilig is te gebruiken. Maar is dat ook zo, ook als die installatie al weer enkele jaren oud is? Behalve u als gebruiker zal ook uw verzekering zich afvragen of de kwaliteit van uw elektrische installatie leidt tot een verhoogd risico. En dat kan alleen worden vastgesteld door een inspectie van die installatie. Verzekeringsmaatschappijen zullen dan ook zeker hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit van uw installatie in verband met brandveiligheid.

Inspectie installatie

Elektrotechnische gebreken aan een installatie zijn vaak oorzaak van brand in gebouwen. Denk daarbij niet alleen aan zichtbare gebreken, maar ook aan overbelasting van kabels door te hoge vermogens of harmonischen bijvoorbeeld als gevolg van een volledig vervangen lichtinstallatie door ledverlichting. Een inspectie van uw installatie biedt dan een objectief middel om vast te stellen of uw elektrische installatie nog aan de veiligheidseisen voldoet. Zo’n inspectie wordt uitgevoerd in het kader van het Arbo-besluit waarbij de norm NEN 3140 wordt gehanteerd als beoordelingsmiddel.

Normen

Uw elektrische installatie moet zijn aangelegd volgens de NEN 1010. Maar deze norm is in de loop der jaren steeds aangepast en aangevuld. Daardoor is niet altijd even duidelijk aan welke editie van de norm uw installatie nu precies moet voldoen. Alleen door een deskundige inspecteur kan worden vastgesteld welk deel van uw installatie aan welke norm-editie moet voldoen. Behalve de standaard norm NEN 1010 zijn er meer normen van belang voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Denk bijvoorbeeld aan de ATEX-richtlijnen als het gaat om explosieveilige ruimten. Een inspectie op basis van NEN 3140 kan dan de risico’s blootleggen, maar alleen op basis van de geldende normen en gezond verstand. Een regelmatige inspectie brengt ook aan het licht of eerder opgemerkte gebreken zijn hersteld.

Vakbekwaamheid

Maar wie voert een inspectie uit en hoe is de vakbekwaamheid geborgd? En worden na een inspectie de gevonden gebreken ook hersteld? U als bedrijf of organisatie bent op grond van de ARBO-wet wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van gebruikers in uw gebouw. Het is dus van belang te weten dat een inspectie ook op de juiste gronden wordt uitgevoerd. De vakbekwaamheid van een inspecteur moet daarom worden aangetoond. Om dat op een goede manier te borgen is certificering noodzakelijk. Immers een certificering wordt gecontroleerd door een Raad van Accreditatie (RvA).

NEN 3140-inspecteurs

Tot op heden waren regelingen voor inspecties redelijk vrijblijvend en versnipperd. Vanaf begin 2015 is een nieuwe certificeringsregeling van kracht. De vanuit de klimaatinstallaties bekende organisatie SCIOS heeft haar marktaandeel uitgebreid met een certificeringsregeling voor NEN 3140-inspecties. Deze certificering staat onder toezicht van de RvA en is gebaseerd op objectieve maatstaven. Behalve inspectie van elektrische installaties dekt deze certificering ook de inspectie van op deze installaties aangesloten elektrische arbeidsmiddelen. Met deze certificeringsregeling wordt geborgd dat inspecteurs hun vak verstaan en objectief kunnen inspecteren.

Gebruik installatie

Behalve een controle op de aanleg volgens de normen zou een inspectie zich ook moeten richten op het gebruik van de installatie. Immers een volgens de normen aangelegde installatie kan nog steeds verkeerd worden gebruikt, of als gevolg van onzichtbare gebreken te zwaar belast worden. Dat wordt aan de hand van een inspectie niet aangetoond. Daarmee bestaat het risico op brand dus nog steeds. Installatiebedrijven kunnen uw installatie doorgronden met metingen op het gebied van gebruik en (over)belasting. Ook daarvoor is het verstandig een vakbekwaam installatiebedrijf uit te nodigen. Hoewel er geen verplichte keurmerken voor installatie bedrijven meer zijn kunt u wel gebruik maken van bedrijven die op vrijwillige basis een certificaat hebben (Installq) voor aanleg en beheer van elektrische installaties.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met meer informatie over juiste aanleg, onderhoud en beoordeling van uw elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.