cpr nen 8012 bekabeling
CPR-brandclassificatie bekabeling toepassen via NEN 8012
lichtbronnen
Lichtbronnen en hun gedrag gedurende de levensduur

Dieseltank bij uw noodstroomaggregaat NSA

Wie gebruik maakt van een noodstroomaggregaat beschikt ook over een dieseltank. Afhankelijk van het type of vermogen van het noodstroomaggregaat (NSA) beschikt u over een tank in het frame, een afzonderlijk opgestelde (boven- of ondergrondse) dieseltank of beide. De milieuwetgeving bepaalt dat u, als eigenaar of gebruiker van een dieseltank, bodem beschermende maatregelen treft. In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2015 zowel bestaande als nieuw te installeren dieseltanks aan de actuele regelgeving moeten voldoen.

Activiteitenbesluit en –regeling

Behalve maatregelen ten aanzien van energiebesparing en een veilige werkomgeving beschrijft het Activiteitenbesluit ook maatregelen tegen vervuiling van bodem of het milieu. In principe vallen alle bedrijven die niet vergunningplichtig zijn onder de regels van het Activiteitenbesluit. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat omschreven voor welke activiteiten een vergunning nodig is.
In de Activiteitenregeling, de uitvoeringsregeling van het Activiteitenbesluit, zijn in paragraaf 3.4.2 de eisen opgenomen voor ondergrondse opslagtanks en in artikel 3.71d de eisen voor bovengrondse opslagtanks. De installatie en het onderhoud moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn BRL-K903 of BRL SIKB 7800 door een gecertificeerde tankinstallateur. De eis geldt dus niet voor een dieseltank die ingebouwd is in het frame van het noodstroomaggregaat.

PGS-richtlijnen dieseltank

Voor het laten functioneren van een noodstroomaggregaat is opslag van brandstof noodzakelijk. Voor die opslag is een vergunning nodig. De voorschriften, eisen en criteria die worden toegepast bij het verlenen van de benodigde vergunning zijn vastgelegd in de zogenoemde PGS-richtlijnen. De richtlijnen zijn van toepassing op bedrijven die gevaarlijke of brandbare stoffen vervoeren, produceren, opslaan of gebruiken. Opslagtanks voor dieselolie groter dan 300 liter moeten voldoen aan deze PGS-richtlijnen. Zo moet een bovengrondse tank voldoen aan de PGS30 richtlijn terwijl voor een ondergrondse tank de PGS28 richtlijn moet worden aangehouden.

Beoordelingsrichtlijn

Voor het gehele proces van opstellen en inbedrijfstellen van een dieseltank is een zogenoemde beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. In dit geval gaat het om de BRL-K903 of BRL SIKB 7800 waarin alle relevante eisen zijn opgenomen die door een certificerende instelling worden gehanteerd. Zoals gezegd, de richtlijn behandelt het gehele proces vanaf ontwerp, installatie, inbedrijfstellen en onderhouden van een tankinstallatie. Na oplevering, aanpassing of reparatie van een tankinstallatie wordt door de leverancier een verplicht tankcertificaat afgegeven. Met dat certificaat kan vervolgens een zogenoemd installatie certificaat worden aangevraagd.

Installatie Certificaat

Zodra voor een tankopstelling een verplicht tankcertificaat is afgegeven moet een eveneens verplicht installatie certificaat worden aangevraagd. Dat installatie certificaat wordt in Nederland verzorgd door KIWA, een onafhankelijke en geaccrediteerde instantie voor installatie keuringen. Op de betreffende pagina van KIWA staat alle relevante informatie over dit onderwerp. KIWA zal nagaan of de tankinstallatie is gerealiseerd aan de hand van de BRL-K903 of BRL SIKB 7800, het tankcertificaat correct is opgesteld en of aan alle overige milieu-eisen is voldaan. In artikel 3.35 lid 2 van de Activiteitenregeling is voor ondergrondse opslagtanks de termijn voor herkeuringen aangegeven. In artikel 3.71d lid 6 vindt u een tabel waarin de termijn voor herkeuringen voor bovengrondse opslagtanks is weergegeven.
Zodra een installatie certificaat is afgegeven kan een gemeentelijke overheid vaststellen dat aan alle relevante regelgeving is voldaan en wordt een vergunning voor gebruik verleend.

Periodieke controle

Maar, met die vergunning voor gebruik bent u er nog niet. Uw dieseltank en installatie dient vervolgens jaarlijks te worden gecontroleerd. De controle bewijst dat uw installatie al dan niet voldoet aan de betreffende PGS-richtlijn en aan de BRL-K903 of BRL SIKB 7800. Zo wordt behalve een visuele controle onder andere gecontroleerd op de afwezigheid van water/sludge in de dieseltank en of de lekdetectie werkt. Bij ondergrondse tanks wordt onder andere gecontroleerd of de kathodische bescherming nog voldoet en wat de grondwaterkwaliteit in de omgeving van de tank is. Mede vanwege die laatste controle is het dus van belang dat u, voordat u een ondergrondse dieseltank laat installeren, een bodemonderzoek laat uitvoeren. Zijn alle controles positief dan komt uw vergunning niet in gevaar. Het mag duidelijk zijn dat u met een inhoudelijk juist opgesteld onderhoudscontract voor uw NSA en tankinstallatie de jaarlijkse inspectie met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met de keuze voor uw noodstroominstallatie en de implementatie daarvan in uw elektrische installatie.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.