aardlekschakelaar
Aardlekschakelaars in uw elektrische installatie juist testen
noodstroomaggregaat advies-elektrotechniek
Samen met uw adviseur elektrotechniek kosten besparen

De elektrotechnisch adviseur kan uw aansprakelijkheid verminderen

Het afnemen van diensten kost geld. Dat geldt ook voor de inzet van een elektrotechnisch adviseur. Toch kan die inzet u behalve op de investering in gebouw gebonden installaties ook op het gebied van uw aansprakelijkheid als opdrachtgever een aanzienlijke besparing opleveren. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw en renovatie maar ook voor onderhoud en beheer van uw technische installaties.

Regelgeving

De overheid trekt zich steeds meer terug op het gebied van toezicht en handhaving op de bouwregelgeving. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de inrichting van het Bouwbesluit en de overheidsmaatregel waarin is besloten het bouw- en woningtoezicht met ingang van 1-1-2016 af te schaffen. Wie verzorgt dat toezicht dan wel? De overheid heeft zich voorgenomen dat het de taak is van de overheid regels op te stellen en dat het toezicht op naleving van die regelgeving door marktpartijen zelf moet worden ingericht. Steeds meer ontwerpregels en bouwprocessen worden daardoor voorzien van certificaten waarbij door de overheid geaccrediteerde private organisaties het toezicht moeten borgen.

Juridische overeenkomst

Een andere belangrijke verschuiving binnen de wereld van contracten en overeenkomsten is dat steeds meer aandacht wordt gevraagd voor de juridische gevolgen van bouwfouten bij het ontwerp en de realisatie van bouwprojecten. Pas bij een situatie waarin schade ontstaat, of erger nog, letsel ontstaat bij mens of dier, wordt de aansprakelijkheid scherp onder de loep genomen. Voorbeelden daarvan in de bouwsector komen steeds vaker in de publiciteit. Een goed opgestelde overeenkomst tussen u als opdrachtgever en uw opdrachtnemer is daarom steeds belangrijker. In de bouwsector bestaat zo’n overeenkomst uit een juridisch en technisch correct opgesteld bestek waarin behalve de technische inhoud ook de wederzijdse aansprakelijkheid goed moet zijn beschreven.

Normen zijn maatgevend

Juist daar waar het gaat om normen en voorschriften is het van belang goed te weten wat wel en niet relevant is. Met name de vele beschikbare normen zijn maatgevend voor de kwaliteit van ontwerp en uitvoering. Maar de meeste normen zijn geen wet en daarom alleen van toepassing als die in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen u en uw opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard.

PvE en Bestek nieuwbouw

In de bouwsector zijn zowel voor nieuwbouw als renovatie van technische installaties vele normen en voorschriften beschikbaar waaraan een ontwerp en de realisatie moeten voldoen. Normen schrijven over het algemeen niet voor hoe de functionaliteit van een installatie er uit moet zien. Wel schrijven de normen voor hoe die installatie veilig kan worden ontworpen, ingericht en gerealiseerd. Bij een calamiteit zal de rechter toetsen of aan die normen is voldaan. Dat doet de rechter omdat hij er van uitgaat dat de geldende normen en voorschriften over het algemeen de huidige technische en maatschappelijke standaard weergeven. U kunt uw bouwpartner echter alleen aanspreken als u die normen en voorschriften in een overeenkomst van toepassing hebt verklaard. En dat kan bij uitstek in een goed opgesteld Programma van Eisen (PvE) of functioneel bestek. Dat document is daarmee feitelijk uw koopovereenkomst geworden.

Onderhoud en beheer

Ook voor het onderhoud aan technische installaties zijn normen en voorschriften beschikbaar. Een deel daarvan heeft een wettelijk status zoals bijvoorbeeld bepaalde voorschriften op het gebied van koelinstallaties en energie besparende maatregelen. Een ander deel van de voorschriften is via de ARBO-wetgeving van toepassing verklaard zoals bijvoorbeeld de NEN 3140 voor het veilig werken aan en nabij elektrische installaties. Behalve juridische risico’s zijn er ook technische risico’s. Met name de trend in onderhoudsland naar de inzet van zogenoemde prestatiecontracten vergt een goede omschrijving van hetgeen uw beoogt. U maakt tenslotte bindende afspraken met uw onderhoudspartij omtrent het onderhoud en de status van uw technische installaties nu en op langere termijn. Het is van belang daarin een goede keuze te maken in normen die van toepassing zijn en vooral reële en meetbare prestatie indicatoren vast te leggen.

Een onafhankelijk advies van uw elektrotechnisch adviseur betaalt zich uit in een correct opgesteld bestek voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van technische installaties. Het beperken van uw aansprakelijkheid door goed vast te leggen waaraan de te leveren prestatie moet voldoen, zowel in technische maar ook in juridische zin is van groot belang. Zoals reeds opgemerkt, bij een calamiteit of meningsverschil worden de resultaten getoetst aan de geldende normeringen, maar dan moet u die wel van toepassing hebben verklaard.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek, beoordeelt uw installatie of houdt projecttoezicht.