vlamboog in kabel
NEN 1010:2015 beschrijft nu beveiliging tegen vlambogen
advies_nieuwbouw
De bouw trekt aan, maar betekent dat ook betere gebouwen?

Branddetectie in computerruimten is punt van aandacht

Veel bedrijven en organisaties beschikken over een computerruimte waarin de bedrijfsprocessen en databases zijn ondergebracht. In deze ruimten worden veelal hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de apparatuur en applicaties. Behalve aandacht voor een betrouwbare energie voorziening, goede dataverbindingen en toegangscontrole verdient ook branddetectie en brandbestrijding ruime aandacht. Bouwstoffen en bekabeling in gebouwen en in het bijzonder in IT-ruimten worden steeds brandveiliger. Maar, welke gevolgen heeft dat voor de branddetectie?

Regelgeving

In Nederland zijn we gewend dat voor bijna alles regelgeving is opgesteld. Veelal is dat ook zo, maar regelgeving moet wel op waarde worden beoordeeld. Zo kennen we in Nederland de Omgevingswet en de normen uitgegeven door NEN. Voldoen aan deze regelgeving vinden we belangrijk om juridische aansprakelijkheid te voorkomen. Maar, al te vaak wordt voorbij gegaan aan de feitelijke bedoeling van regelgeving. Veruit de meeste regelgeving is bedoeld om persoonlijk letsel te voorkomen en niet om materie te beschermen tegen schade.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft minimum voorschriften voor het op- en inrichten van bouwwerken. Die voorschriften zijn overwegend bedoeld voor de bescherming van personen. Ook de via de Omgevingsregeling aangewezen normen geven een vaak een minimum niveau van uitwerking met betrekking tot het beschreven onderwerp. Daarmee wordt dus wel veiligheid, maar geen beschikbaarheid of continuïteit bereikt.

Normen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn de door NEN uitgegeven normen geen wetten. Normen geven aan wat binnen de actuele stand van de techniek en maatschappelijke verwachtingen haalbaar is. Het willen voldoen aan normen is een private beslissing en geen verplichting vanuit de wetgever, tenzij in of via de Omgevingsregeling een norm wordt aangewezen.

Beschikbaarheid

Met name computerruimten worden gebouwd met het doel een efficiënte en hoog beschikbare omgeving te creëren voor data verwerkende apparatuur. Het eenvoudigweg volgen van regelgeving en normen leidt vooralsnog dus niet tot het beoogde doel. Om een hoge beschikbaarheid te kunnen bereiken is behalve aandacht voor energievoorziening, data verbindingen en toegangscontrole ook een goede branddetectie en –bestrijding noodzakelijk. En juist die branddetectie in gebouwen wordt, mede als gevolg van de regelgeving, steeds lastiger.

Rookontwikkeling

Vrijwel alle branddetectiesystemen zijn gebaseerd op het detecteren van rookverschijnselen. Bij de verbranding van bouwstoffen komen immers rookdeeltjes vrij, hoe weinig of hoeveel dan ook. Maar juist die regelgeving gaat steeds verder in het terugdringen van rookverschijnselen. Die zijn immers behalve schadelijke voor het milieu, ook schadelijk voor onze gezondheid. De meest recente ontwikkeling is de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin op basis van brandrisico’s het toe te passen type bekabeling wordt voorgeschreven. Daarbij gaat het onder andere om moeilijk brandbare of halogeenvrije materialen.

Verbrandingsgassen

Regelgeving met betrekking tot het beperken van brandbare materialen leidt dus tot steeds minder rookverschijnselen. Dat is mooi, maar de gangbare branddetectie systemen werken nu eenmaal op de detectie van een bepaalde hoeveelheid rookdeeltjes per vierkante meter. En die hoeveelheid rookdeeltjes per vierkante meter wordt steeds minder als gevolg van minder brandbare en halogeenvrije materialen. De vertrouwde rookmelders detecteren volgens een bepaalde standaard meetwaarde bij een relatief lage luchtsnelheid.

Bekabeling

In gebouwen, en in het bijzonder in computerruimten, wordt steeds meer gebruik gemaakt van halogeenvrije materialen en halogeenvrije bekabeling. Ook de interne componenten van data verwerkende apparatuur zijn steeds vaker in hoge mate brandvertragend of halogeenvrij. Het ligt dan ook voor de hand dat de gebruikelijke detectie methoden niet meer zullen voldoen omdat de hoeveelheid rookdeeltjes bij een beginnende brand sterk terugloopt. Het gevolg laat zich makkelijk raden. Detectie vindt in een later stadium plaats dan bedoeld of nodig.

Branddetectie

Met name in een computerruimte, waarin behalve het beperken van persoonlijke letsel ook de beschikbaarheid een belangrijke factor speelt, zal dus een andere vorm van branddetectie moeten worden toegepast. Moderne nieuwe detectie technieken kunnen behalve rookdeeltjes ook verbrandingsgas deeltjes waarnemen. Die deeltjes komen veel eerder vrij dan rookdeeltjes. Een effectieve en vroegtijdige detectie van het ontstaan van brand in, met name een computerruimte, is essentieel. Hoog gevoelige aspiratie rook detectie systemen zijn geschikt voor en gebaseerd op de detectie van rook- en verbrandingsgasdeeltjes, hoe klein dan ook. Specifieke aandacht voor het juiste type branddetectie is dus van groot belang, met name voor de beoogde beschikbaarheid van uw computerruimte.

Uw onafhankelijk adviseur elektrotechniek helpt u graag met de keuze van branddetectie en brandbestrijdingsinstallaties in uw computerruimte of in uw gebouw.

Adviseur elektrotechniek bij Wesselektro advies in Houten. Gespecialiseerd in ontwerp, advies, beoordeling en technisch beheer van elektrische installaties in gebouwen en de volledige technische inrichting van server- of computerruimten. Hij stelt uw PvE op, schrijft uw Functioneel Bestek of verzorgt projecttoezicht.